Các quy định và điều khoản

Điều khoản là các quy định và điều kiện mà người sử dụng phải tuân thủ khi truy cập như sau:

Sử dụng hợp lệ: Điều khoản quy định rõ ràng về việc sử dụng hợp lệ của trang web hoặc dịch vụ. Người dùng có thể bị hạn chế hoặc bị cấm sử dụng trang web nếu vi phạm các điều khoản này.

Quyền sở hữu: Điều khoản thường nêu rõ quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền của nội dung trên trang web hoặc dịch vụ. Người dùng phải tuân thủ các quy định về bản quyền và không được sao chép, phân phối hoặc sử dụng nội dung một cách trái phép.

Bảo mật thông tin: Điều khoản thường có các quy định về bảo mật thông tin người dùng. Trang web hoặc dịch vụ có trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và không tiết lộ thông tin đó cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của người dùng.

Các điều khoản khác: Ngoài những điều khoản trên, còn có thể có các quy định về trách nhiệm, giới hạn trách nhiệm, giải quyết tranh chấp và thay đổi điều khoản. Người dùng cần đọc và hiểu rõ các điều khoản này trước khi sử dụng trang web hoặc dịch vụ.